Learning!


บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี

ความหมายของบัญชี

จุดประสงค์ของการบัญชี

ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี

ประวัติและความเป็นมาของการบัญชี

การบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ยุค ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงดังนี้
          1. ยุคก่อนระบบบัญชีคู่ เกิดขึ้นก่อน ค.ศ. 3000 ปี จนถึงศตวรรษที่ 13มีการจด

บันทึกข้อมูลทางบัญชีเนื่องจากการลงทุนในการค้าสภาพเศรษฐกิจและการเมืองจากระบบ

การแลกเปลี่ยนมาเป็นระบบการซื้อขาย และมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีการจัดบันทึกข้อ

มูลทางบัญชีในยุคนี้ได้จดบันทึกไว้บนแผ่นขี้ผึ้ง
          2. ยุคระบบบัญชีคู่ (Double Entry Book - keeping) ในปลายศตวรรษที่ 13 ในยุคนี้มีการลงทุนทางการค้าในรูปของการค้าร่วม หรือห้างหุ้นส่วนเริ่มมีการก่อตั้งธนาคาร

มีเรือใบในการขนส่งสินค้า และมีการพิมพ์หนังสือลงในกระดาษ ค.ศ. 1202 ได้ค้นพบการจัดบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ทีสมบูรณ์ชุดแรก ที่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1340 ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้า ต่อมาในศตวรรษที่ 15 อิตาลีเริ่มเสื่อมอำนาจลงศูนย์การค้าได้เปลี่ยนไปยังประเทศในยุโรป เช่น สเปน โปรตุเกส และเนเธอร์แลนด์การบันทึกข้อมูลทางบัญชีในยุคนี้ได้มีการหาผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นงวดบัญชี
          3. ยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 20 มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้ความต้องการทางบัญชีมีมากขึ้น และวัตถุประสงค์ของข้อมูลทางบัญชีเปลี่ยนไปจากเดิมผู้บริหารเป็นผู้ใช้ข้อมูลมาเป็นผู้ลงทุนเจ้าหนี้ และรัฐบาลเป็นผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี

 

****รวมเนื้อหา

 

www.bunchee.net : 2008


New article.

วันนี้มีบทความใหม่เกี่ยวกับเทคนิคในการทำบัญชีแยกประเภท, งบดุล, งบทดลอง และวิธีการคิดงบกำไรขาดทุนแบบวิธีลัด.

June 23, 2008 (9)

 

อ่านบทความอื่นๆ http://www.bunchee.net/atticle/index.html


Learning couse.

แนะำสถาบันที่มีเปิดสอนการบัญชี สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านบัญชีและภาษีอากร

 เพื่อนำไปใช้ปฎิบัติได้จริงในภาคธุรกิจ และกิจการที่ต้องการ ให้ฝึกอบรมพนักงานของท่าน

ให้เชี่ยวชาญและทำงานบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    ขณะนี้ บริษัทฯ ได้เปิดการอบรมความรู้บัญชีแสำหรับนักบัญชีมือใหม่ 

ที่ต้องการฝึกทักษะ ความชำนาญ ในการจัดทำบัญชี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเอง

ให้สามารถเริ่มต้นปฎิบัติงานได้อย่างนักบัญชีที่มีประสบการณ์มาแล้ว

 

 

More ...