Learning!


บทที่ 2 สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

สมการบัญชี

สมการบัญชี คือ สมการที่แสดงความสำพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ(ทุน) จะแสดงความสมดุลกันอยู่เสมอ
สามารถเขียนเป็นรูปสมการบัญชี ได้ดังนี้
       1. กิจการที่ไม่มีหนี้สิน สมการจะเป็น ดังนี้
สินทรัพย์ = ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
       2. กิจการที่มีหนี้สิน สมการจะเป็นดังนี้
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
Assets = Liabilities + Owners Equity

 

ประเภทของหนี้สิน

ความหมายของงบดุล

ประเภทของสินทรัพย์์

การจัดประเภทของรายการในงบดุล และประเภทของงบดุล

 

****รวมเนื้อหา

 

www.bunchee.net : 2008


New article.

วันนี้มีบทความใหม่เกี่ยวกับเทคนิคในการทำบัญชีแยกประเภท, งบดุล, งบทดลอง และวิธีการคิดงบกำไรขาดทุนแบบวิธีลัด.

June 23, 2008 (9)

 

อ่านบทความอื่นๆ http://www.bunchee.net/atticle/index.html


Learning couse.

แนะำสถาบันที่มีเปิดสอนการบัญชี สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านบัญชีและภาษีอากร

 เพื่อนำไปใช้ปฎิบัติได้จริงในภาคธุรกิจ และกิจการที่ต้องการ ให้ฝึกอบรมพนักงานของท่าน

ให้เชี่ยวชาญและทำงานบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    ขณะนี้ บริษัทฯ ได้เปิดการอบรมความรู้บัญชีแสำหรับนักบัญชีมือใหม่ 

ที่ต้องการฝึกทักษะ ความชำนาญ ในการจัดทำบัญชี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเอง

ให้สามารถเริ่มต้นปฎิบัติงานได้อย่างนักบัญชีที่มีประสบการณ์มาแล้ว

 

 

More ...