บทความเกี่ยวกับบัญชี


การคำนวนเงินปันผลจ่าย เพื่อการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


 

1. ปรัชญาของเครดิตภาษีเงินปันผล

1.1 บริษัทส่วนใหญ่ทำมาหาได้ มีกำไร และต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากกำไรก้อนดังกล่าวอยู่แล้ว ดังนั้น … เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผล
จากกำไรดังกล่าวมาให้กับผู้ลงทุน …. และผู้ลงทุนนำเงินปันผลดังกล่าว
มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อีก… ก็จะเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อน
จากกำไรก้อนเดียวกัน …

1.2 เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชน ลงทุนในบริษัท
เป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของชาติขยายตัว

ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผล จึงเกิดขึ้น โดยกฎหมายให้ทางเลือก
ว่าจะนำเงินปันผลมารวมคำนวณ …. เป็นเงินได้ใน … ภงด.
หรือจะเลือกถูกหัก ณ ที่จ่าย แล้วไม่ต้องนำมารวมคำนวณในแบบ ภงด. อีก …..
แต่ถ้านำมารวมคำนวณใน ภงด. ก็ต้องนำรายได้ เงินปันผล … ทุกก้อน
มาคำนวณ …. จะเลือกเฉพาะบางบริษัทมารวมไม่ได้

2. เทคนิคคร่าว ๆ ว่า… จะเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผล หรือไม่ พิจารณา จาก :-

2.1 ถ้าผู้ใดมีเงินได้สุทธิ…ที่ต้องเสียภาษีใน rate 20% ขึ้นไป ก็ขอให้ลืมเรื่องนี้ไปซะ
เพราะเงินปันผลหักภาษี ณ ที่จ่าย เพียง 10% เอง ดังนั้นเลือกไม่ใช้เครดิตภาษี
เงินปันผล เราจะได้ประโยชน์มากกว่า …. ดังนั้น
เวลายื่นแบบ ภงด. เพื่อเสียภาษี ก็ไม่ต้องนำ
รายได้เงินปันผลเข้ามารวมคำนวณอีก …..
แต่ทั้งนี้ก็ไม่แน่เสมอไป ขอให้พิจารณา ปัจจัยข้อ 3.1.2 ที่จะกล่าวต่อไป

2.2 ถ้าผู้ใดมีเงินได้สุทธิ … อยู่ใน rate 5% และ 10% ก็น่าจะ
เลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผล เนื่องจากมีโอกาสได้รับเงิน
ภาษีคืน

3. ปัจจัยพิจารณา ว่า เงินปันผล สามารถใช้เครดิตภาษี ได้หรือไม่

3.1 บริษัทที่ลงทุน เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือไม่

3.1.1 มีภาษี - สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผล … ได้
แต่จะอัตราเท่าไร …. ขึ้นอยู่กับว่า
บริษัทที่ลงทุน เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในอัตราร้อยละเท่าไร เช่น
ภาษีร้อยละ 30 - เครดิตภาษีเงินปันผล 3/7
ภาษีร้อยละ 25 - เครดิตภาษีเงินปันผล 1/3
ภาษีร้อยละ 20 - เครดิตภาษีเงินปันผล 1/4
ภาษีร้อยละ 10 - เครดิตภาษีเงินปันผล 1/9

สูงสุดที่ 3/7 ครับ

วิธีคิดเครดิตภาษี = อัตราภาษี / (100 - อัตราภาษี)
ถ้าบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหลายอัตรา
ก็จะแยกคำนวณตามเงินปันผล … ในแต่ละอัตรา
ซึ่งจะระบุชัดเจนอยู่ใน … หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

3.1.2 ไม่เสียภาษี - ไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้ …. แต่
ให้พิจารณา ว่า ไม่เสียภาษี … เนื่องจากอะไร
     ก) เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
และบริษัทยังอยู่ในช่วงเวลา … ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดังนั้นเงินปันผล ก้อนนี้ ผู้ลงทุน … ถึงแม้ไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผล
แต่ก็ได้รับยกเว้น … ไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้ … เพื่อคำนวณภาษี
ดังนั้น … ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เราถูกหักไว้ …. ก็อาจสามารถขอคืนได้ทั้งก้อน
โดยคำนวณภาษีตามวิธีปกติ
     ข) กฎหมายพิเศษยกเว้น เช่น พาณิชย์นาวี เป็นต้น
(บริษัทเรือ อู่เรือ ส่วนใหญ่ เข้าข่ายเกณฑ์ข้อนี้ … แต่ควรตรวจสอบกับบริษัทนั้น ๆ อีกครั้ง ว่าจดทะเบียนยกเว้น ตามกฎหมาย หรือไม่)
ดังนั้นเงินปันผล ก้อนนี้ ผู้ลงทุน … ไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้
แต่ก็ได้รับยกเว้น … ไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้ … เพื่อคำนวณภาษี
ดังนั้น … ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เราถูกหักไว้ …. ก็อาจสามารถขอคืนได้ทั้งก้อน
โดยคำนวณภาษีตามวิธีปกติ

     ค) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี
ดังนั้นเงินปันผล ก้อนนี้ ผู้ลงทุน … ไม่สามารถใช้เครดิตภาษีได้
และไม่ได้รับยกเว้น … โดยต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อคำนวณภาษี อีกด้วย

4. วิธีการคำนวณภาษี .. โดยใช้เครดิตภาษีเงินปันผล
ตัวอย่าง นาย ก. มีรายได้เงินเดือน ทั้งปี 300,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน 12,000 บาท
เงินปันผล (แบบบริษัทเสียภาษี 30%) 2,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล 200 บาท

รายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว
       (300,000 – 60,000 – 30,000)                                  210,000.00
บวก :       เงินปันผล                                                           2,000.00
                เครดิตภาษีเงินปันผล (2,000 * 3/7)                          857.14
                                            รวมรายได้ที่ใช้คำนวณภาษี    212,857.14

คำนวณภาษี
      100,000 บาทแรก      อัตราภาษี 0%     ภาษีที่คำนวนได้            0.00
      112,857.14 บาท      อัตราภาษี 10%    ภาษีที่คำนวนได้   11,285.71 
                                                           รวมภาษีที่ต้องชำระ 11,285.71
หัก :      ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน                                    ( 12,000.00 )
             ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล                                       ( 200.00 )
             เครดิตภาษีเงินปันผล                                               ( 857.14 )
ภาษีที่ชำระเกิน (ขอคืน)                                                  ( 1,771.43 )

หวังว่าเกร็ด เล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ จะทำให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ
เข้าใจเรื่องเครดิตภาษีเงินปันผลบ้าง … ไม่มาก … ก็น้อย

ที่มา : กระทู้จาก Pantipwww.bunchee.net : 2008


New article.

วันนี้มีบทความใหม่เกี่ยวกับเทคนิคในการทำบัญชีแยกประเภท, งบดุล, งบทดลอง และวิธีการคิดงบกำไรขาดทุนแบบวิธีลัด.

June 23, 2008 (9)

 

อ่านบทความอื่นๆ http://www.bunchee.net/atticle/index.html


Learning couse.

แนะำสถาบันที่มีเปิดสอนการบัญชี สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านบัญชีและภาษีอากร

 เพื่อนำไปใช้ปฎิบัติได้จริงในภาคธุรกิจ และกิจการที่ต้องการ ให้ฝึกอบรมพนักงานของท่าน

ให้เชี่ยวชาญและทำงานบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    ขณะนี้ บริษัทฯ ได้เปิดการอบรมความรู้บัญชีแสำหรับนักบัญชีมือใหม่ 

ที่ต้องการฝึกทักษะ ความชำนาญ ในการจัดทำบัญชี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเอง

ให้สามารถเริ่มต้นปฎิบัติงานได้อย่างนักบัญชีที่มีประสบการณ์มาแล้ว

 

 

 

More ...